Pedigree

KEDAKA 7212

DAI 20 HIRASHIGE 287

DAI 13 HIRASHIGE

HAYANOBU J9627

MORIKITA J141042

KITAFUJI J1342299

 

ITOKITATSURU (FB678)

ITOZURU DOI CLN05

YASUHIME (FB662)

ITOSHIGEFUJI

MS TERUTAMI 7247

MS TERUTANI 3636