Pedigree

DAI 7 ITOZAKURA (FB266)

ITOMICHI (FB500)

TOMISAKAE 2/1 (FB545)

DAI 3 KIYOHIME (FB468)

DAI 2 KINTOU (FB464)

EZOKINTOU 1A (FB475)

 

WORLD K'S KITAGUNI JR. (FB2422)

CHR KITAGUNI 07K (FB5140)

CHR MS MICHIFUKU 030H (FB4240)

CHR KIKUHANNA 022G (FB3656)

HR MS KIKUHANNA 13 (FB7643)

HR KOKO 007 (FB6437)