Pedigree

DAI 20 HIRASHIGE 287

SHIGEFUKU J1822

MORIKITA J141042

KITATERUYASUDOI J2810 (FB686)

WESTHOLME ITOYASUDOI 13G

KITATEMAKO J14138 (FB6440)

 

ITOMICHI

TF ITOMICHI 1/2

DAI 2 KINTOU

CHR KITAGUNI 07K

KR KIKU 092

HR MS KIKUHANA 13